The Product search of the VDMA Verlag

Plastics and Rubber Machinery
Detailview

Aachener Misch- und Knetmaschinenfabrik Peter Küpper GmbH & Co. KG

Address:
Vaalser Str. 71, 52074 Aachen, Germany 
Phone:
(+49 241) 70 50-40 
Fax:
(+49 241) 70 50-4 44 
E-Mail:
info@amk-de.net